Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Pytania neurofizjologia egzamin
#1
1. Parkinson 
Drżenie spoczynkowe, sztywność,  spowolnienie
2. Unaczynienie tętnicy środkowej
Cz. Boczna płata ciemieniowego, skroniowego, czołowego
3. Unaczynienie tętnicy przedniej mózdu?
Cz. Przyśrodkowa płata czołowego i ciemieniowego
4. Funkcje móżdżku:
Pionowa postawa, koordynacja ruchów, napięcie mięśniowe
Zapewnienie precyzyjności o płynności ruchom dowolnym,
Przechowywanie info o aktualnie pobudzanie jednostce mot
Przekazywanie sygnałów do kory mózgowej o bieżącym stanie czynności mięśni
5. Porażenie po jednej stronie i porażenie wiotkie twarzy
Zespół Millarda-Gublera
6. Co jest uszkodzone w zepole M_G
Most
7. Zespół opuszkowy i rzekomoopuszkowy
Opuszkowy-wiotki, rzekomoopuszkowy-rdzeniowy
8. Objaw Hornera
Uszkodzenie drogi podwzgórzowo-rdzeniowej
9. Porażenie nerwu podjęzykowego po stronie ogniska plus niedowład po przeciwnej stronie:
Zespół Jacksona
10. Jądro brzuszno-boczne wzgórza
Wstęga rdzeniowa
11. Ciało prążkowane
Jądro ogoniaste i soczewkowate (gałka blada + skorupa)
12. Porażenie połowicze, co uszkodzone?
Korowo-rdzeniowa
13. Astrocyty
Wszystkie odp. Prawidłowe
14. Jądro poduszki
Połączenie z płatem ciemieniowym, skroniowym i potylicznym
15. Z czego składa się kora mózgu:
6 płatów i wyspy
16. Funkcjacja układu pozapiramidowego?
Kontrola współruchów, czy ściśle współpracuje z układem piramidowym?
17. Co to jest neurothmesis ?
Przerwanie włókna nerwowego i osłonki mielinowej
18. Objawy niedowładu piramidowego?

19. Uszkodzenie obwodowego układu nerwowego obejmuje:
Uszkodzenie : splotu nerwowego, korzeni nerwowych, 
20. Depolaryzacja to:
Otwarcie kanałów sodowych
21. Móżdżek dawny (rdzeniowy) z czego się składa i z czym się łączy:
Z robaka, języka i przedniego płata – łączy się z rdzeniem kręgowym
22. Co nie należy do pół afazji?
Cz. środkowa zakrętu przedśrodkowego
Ale należy: tylna cz.czołowego dolnego i środ, dolna cz. Przedśrodkowego, środkowa i tylna cz. Skroniowego górnego i środkowego, zakręt skroniowy i styk skron-ciem-potyl, cz. Płata ciemieniowego przylegającego do bruzdy bocznej
23. Z czym łączy się móżdżek korowy?
Z kora mózgu przez jądro zębate ( poprzez jądro zębate ze wzgórzem –jądrem czerwiennym , a dalej z kora nową i prążkowiem)
24. Tworzenie trwałego śladu pamięciowego?
Uwalnianie neuroprzekaźników ,działanie neuroprzekaźników, zapoczątkowanie fosforylacji
25. Które neurotrofiny mają działanie osłaniające na neuron -NGF , BDNF, NT3?
BDNF
26. Co to za choroba? Osłabienie mięśni w Obrębie ramion, łopatki szkrzydłowate, przerost mm. Łydek, 
Dystrofia Duchena
27. Ruchy torsyjne, oscylujące, wykręcające np. tułów
Dystonie
28. Co to jest apoptoza?
Nagła zaprogramowana śmierć kom
29. Doświadczenie z usuniętymi wibryssami?
Skurczenie się odpowiednich rzędów baryłek, a rozrost sąsiednich na to miejsce
30. Doświadczenie z polem ruchowym
Neurony obumierają gdy nie mogą znaleźć struktury docelowej i odpowiedniej ilości czynnika utrzymującego go przy życiu
31. Co to jest LTD i  LTP co powoduje?
LTD – obniżenie transmisji synaptycznej , 
LTP - Wzrost transmisji synaptycznej - 
LTD – plastyczność przy doskonaleniu umiejętności ruchowych
32. Substancje nie białkowe?
Gangliozydy - Zmniejszenie zaburzeń procesu pamięci i uczenia się
33. Jaką drogą biegnie czucie bólu i temperatury?
Rdzeniowo-wzgórzowa boczna
34. Jakie zmiany powoduje proces uczenia się z mózgu?
W częściach pre i post synaptycznych
35. Jakie warstwy Rexeda znajdują się w rogach przednich?
VII-IX
36. Zespół Walerowski/ Walerianowski/Walera?

37. Które pierwotne choroby?
Dystrofie
38. Które to wtórne choroby mięśniowe?
Borelioza, kolagenozy, itd
39. Co to jest axonotmesis?
Całkowite przerwanie włókien osiowych z zachowaniem osłonek
40. Jakie jądra nie zaliczają się do móżdżku?
Przedsionkowe
41. Jaka droga prowadzi czucie wibracji i ucisku?
Drogi wstępujące sznurów tylnych
42. Pamięć epizodyczna / semantyczna?
Opisowa
43. Uszkodzenie jakich struktur w pamięci deklaratywnej 
Układ limbiczny i struktury międzymózgowia
44. Kiedy zachodzi LTP ?
Depolaryzacja błony postsynaptycznej przekroczy krytyczny poziom 
45. Co wpływa na apoptozę?
Ekspresja genów, synteza mRNA, środowisko otaczające
46. Technika deprawacji sensomotorycznej
Usunięcie normalnego bodźca czuciowego i badanie czynności czuciowych
47. Najgrubsza kora jest w?
Zakręt przedśrodkowy
48. Afazja Broka?
Czuciowa
49. Jądro brzuszno - tylne pośrodkowe dostaje informacje od 
Wstęgi trójdzielnej
50. Co to są fascykulacje?
Drżenia pęczkowe, zwiększona ilość acetylocholiny. Objaw kliniczny uszkodzenia nerwów obwodowych.
51. Triada Hornera polega na?
Zapadnięcie oka, zwężenie źrenic, opadnięcie powieki
52. Kobieta obudziła się z lekkim niedowładem w ręce prawej, w MRI zaburzenia lekkie przewodzenia

53. Kobieta z objawami jak przy pląsawicy, jaka struktura jest uszkodzona?
Jądro ogoniaste i połączenie między nim a gałką bladą
54. Mężczyzna z drżeniem spoczynkowym rąk, powolny chód drobnymi kroczkami, brak normalnego zakresu ekspresji mimicznej. Która struktura uległa uszkodzeniu?
Istota czarna
55. Kora nowa
95% kory mózgu
56. Które jądra wzgórza mają połączenie eferentne z jądrem móżdżku?
Jądro brzuszne boczne z jądrem zębatym po przeciwnej stronie ciała
57. Zespół wzgórzowy charakteryzuje się?
Ataksja, ruchy atetotyczne ( nie należy – zaburzenie spojrzenia-niedowidzenie połowicze)
58. Reprezentacja somatotropiczna ruchów
Tak samo jak w czuciowej
59. Pierwszorzędowa reprezentacja ruchowa to:
Pole 4, zakręt przedśrodkowy 
60. Pacjent mówi wyraźnie ale nie rozumie jak się do niego mówi:
Afazja czuciowa
61. Które części móżdżku mają połączenie z jądrami przedsionkowymi:
Przez konary dolne z jądrem wierzchu i pł. Grudkowo-kłaczkowaty
62. Jak wywoływany jest objaw Babińskiego?
Drażnienie podeszwy stopy – do 2 r.ż fizjologiczny, uszkodzenie dróg korowo-rdzeniowych
63. Za co odpowiada S II ?
obustronna koordynacja czuciowa
64. Afazja Wernickiego
Czuciowa, 42, 22 – ośrodek słuchowy mowy – tylna cz. Zakrętu skroniowego górnego i środkowego
65. Móżdżek nie robi:
Steruje podwzgórzem i układem limbicznym
66. Z czego zbudowana jest osłonka mielinowa w OUN?
Oligodendrocyty
67. Zdanie fałszywe o ciałkach Nissla:
Kolba synaptyczna, siatczka, synteza białek i polipeptydów, neurotransmitery
68. Gdzie znajduje się wodociąg mózgu:
Śródmózgowie
69. Ruchy głowy i oczu:
Tiki
70. W skład układu pozapiramidowego wchodzą:
Jądra , istota czarna, śródmiąszowe
71. Kora kojarzeniowa
80% asocjacyjna – łączy się ze wszystkimi płatami
72. Kora nowa – 
Wartswa III i IV, V(kom. Betza i promienistość wzrokową)
73. Gdzie droga rdzeniowo-wzgórzowa daje odgałęzienia:
Jądro brzuszne tylno-boczne
74. 69 lat ,niedowład ręki, zmiany w korze mózgu – Jaka częśc została uszkodzona?
Środkowa część zakrętu przedśrodkowego w części bocznej kory
75. Zespół Webera
Osłabienie kkd i zaburzenie ruchu gałki ocznej (zez rozbieżny, gałki oczne skierowane na zew – bo porażenie n.okoruchowego), konary mózgu, śródmózgowie
76. Tętnica Haubnera jest odgałęzieniem:
t.przedniej mózgu – porażenie n.twarzowego i kończyny górnej
77. Pętla bezpośrednia z kora mózgu ma charakter:
Pobudzający lub hamujący w zależności od zaprogramowanych ruchów
78. Apraksja ideomotoryczna:

79. Gdzie krzyżują się drogi pozapiramidowe:
Na granicy rdzenia przedłużonego i rdzenia kręgowego
80. Jądro olbrzymiokomórkowe:
Występuje w moście
81. Podział neuronu ze wzglądu na długość wypustek
Golggi I (długie aksony to przekazywanie info na większe odległości) i Golggi II
82. Ependyma
Bariera (stopki naczyniowe astrocytów i śródbłonek naczyniowy) krew mózg, kom. Makrogleju, tworzą nabłonek wyścielający kom.mózgowe i kanał kręgowy, 
83. Objawy porażenia spastycznego: - GNM – górnego neuronu ruchowego
Klonusy i patologiczne współruchy, Wzmożone odruchy głębokie, zniesienie odruchów powierzchownych
84.  Do jąder ruchowych niskowzgórza należą:
Jądro niskowzgórzowa , jądro Forela, warstwa niepewna
85. Drogi korowo-rdzeniowe nie przechodzą przez:
Odnogę przednią torebki wew
86. Do jąder śródmózgowia należą:
Istota czarna, jądro czerwienne, jądra tworu siatkowatego, istota szara środkowa
87. Jądro Cajala na połączenia:
Z nerwami ruchowymi – III,  IV i VI
88. Jądra podstawy mózgowia to:
Gałka blada, skorupa, jądro ogoniaste, istota czarna, jądra podwzgórza
89. 72 lata zasłabnięcie w garażu, trafił do szpitala po CT zdiagnozowano zawał zakrętu czołowego górnego, która tętnica się zatkała?
Odgałęzienie t.przedniej mózgu lub zatkanie tętnicy środkowej
90. Co kończy się w jądrach brzusznych tylno-bocznych?
Wstęga rdzeniowa
91. Ci jest uszkodzone w Huntingtonie?
Jądro ogoniaste
92. Oś ruchowa
Szlak zstępujący 2-3neuronalny do narządów wykonawczych
93. Jakie aksony prowadzi droga piramidowa?
Z kory ruchowej, czuciowej 
94. Objawy porażenia spastycznego:
spastyki
95. W rogach tylnych rdzenia jakie warstwy Rexeda?
I do V
96. Zespół Browna Sequarda – połowicze
Brak czucia bólu i temperatury np. po lewej stronie, zaburzenie czucia wibracji   i hemiplegia po prawej stronie
97. Objawy uszkodzenia nerwu obwodowego:
Fascykulacje, porażenie wiotkie, zniesienie odruchów, zanik mm, w zapisie EMG cechy uszkodzenia neurogennego, bóle i parestezje
98. ALS
Komórki ruchowe i drogi ruchowe
99. Objawy SM
Przebieg rzutowy, na początku: zapalenie n. wzrokowego objaw Lhermitta
100. Co jest uszkodzone w SM?
uszkodzenia (demielinizacja i rozpadu aksonów) tkanki nerwowej.
101. Czego uszkodzenie  to chód bociani i wstępne rozpoznanie ataksji czuciowej?
Uszkodzenie sznurów tylnych – sensomotoryczna ataksja
102. Miastenia?
Uszkodzenie przewodnictwa nerwowo-mięśniowego
103. Triada objawów mielopatii szyjnej?
Ból barku, ból karku, osłabienie kkd
104. Co zaliczamy do miopatii genetycznej?

105. Zwyrodnienie Wallera
Przerwanie ciągłości włókna nerwowego powoduje zmiany w aksonie i w otoczce mielinowej. Dalsza, odcięta część aksonu ulega degeneracji w pierwszej kolejności
106. Co jest w VII warstwie Rexeda?
Koordynacyjny ośrodek rdzenia, gamma motoneurony
107. Objaw miotoniczny?

108. Czym charakteryzuje się uszkodzenie górnego neuronu?
Stopotrząs, współruchy patologiczne, objaw Rossolimo
109. Erba – Goldflama 
Apokamnoza-męczliwość mm.
110. Co zawiera korzeń grzbietowy?
Dendryty komórek pseudojednowypustkowych
A korzenie brzuszne to aksony alfa beta i gamma motoneuronów
111.  Co się dzieje z kolbą presynaptyczną?
Zwiększa się, wydłuża cz.aktywna, więcej pęcherzyków
112. Jakie są zjawiska okołoporodowe?
Nadprodukcja synaps, nadprodukcja neuroreceptorów i neuroprzekaźników, kolaterali aksonalnych
113. Czucie protopatyczne
mało precyzyjne w różnicowaniu bodźców, w którym integracja impulsów odbywa się na poziomie podkorowym (np. niekiedy czucie bólu, czucie trzewne) -  droga rdzeniowo-wzgórzowa przednia
114. Ogniska rozmiękania w obrębie t. szyjnej wewnętrznej 

115. Usunięcie oka co się dzieje?
Obumarcie wszystkich neuronów związanych z ta strukturą
116. Chromatoliza wsteczna
Rozkład tigroidu, dotyczy cz. Bliższej aksonu
117. Pierwsze objawy dystrofii Duschena?
Zaburzenie chodu
118. Czucie bólu, temp., łaskotanie, swędzenie, wrażenia seksualne Zespół Fovillea
Porażenie nerwu twarzowego i odwodzącego po stronie ogniska chorobowego,
Po przeciwnej stronie niedowład połowiczy
119. Przywieziona chłopca z gospodarstwa po upadku, zaburzenia czucia na tułowiu od wyrostka mieczykowatego do pępka, dodatni babiński, str, prawa zaburzenie czucia bólu i zimna 
Th-6 /Th-8 strona lewa – Browna Sequarda
120. Udar mózgu
Nagłe wystąpienie mniej luba bardziej nasilonych objawów ogniskowych uszkodzenia mózgu w wyniku zaburzeń krążenia mózgowego
121. Szlak przedsionkowo-móżdzkowy:
Łączy jądra przedsionkowe z płatem grudkowo-kłaczkowatym, pełni kluczową rolę w regulacji motoryki postawnej, łączy bezpośrednio narządy równowagi z pł. g-k
122. Jądro zębate:
Daje początek zakrętowi zębatemu
123. Do objawów zaburzeń funkcji móżdżku należą:
Hipotonii, adiadochokinezy, mowa skandowana
124. Hemipareza
Niedowład połowiczy
125. Skąd wychodzi tętnica tylna mózgu?
Z tętnicy podstawnej
126. Co przechodzi prze wyrostki kolczyste kręgów szyjnych:
Tętnica kręgowa
127. Ciało modzelowate 

128. Funkcje przedmurza
Regulacja czynności ruchowych, regulacja czynności naczynioruchowych i oddechowych
129. Droga piramidowa w śródmózgowiu przebiega przez:
Konary środkowe mózgu
130. Jądro nerwu odwodzącego znajduje się:
W moście
131. Zespół Opalskiego:
Uszkodzenie pnia mózgu tuż poniżej skrzyżowania piramid
132. Jądra mostu to:
Olbrzymiokomórkowe, miejsca sinawego, grzbietowe i brzuszne nakrywki
133. Jądra podkorowe:
Gałka blada, skorupa, jądro ogoniaste, przedmurze, podwzgórze, istota czarna
134. Do jąder nerwów czaszkowych śródmózgowia należą:       
jądro ruchowe nerwu bloczkowego, 
jądro śródmózgowiowe nerwu trójdzielnego 
jądro główne nerwu okoruchowego , 
jądro środkowe nerwu okoruchowego 
jądro ogonowe środkowe nerwu okoruchowego , 
jądro dodatkowe (autonomiczne) nerwu okoruchowego 
135. Holmoculus ruchowy to:
Pierwszorzędowa reprezentacja ruchowa
136. Pamięć to :
Pamięć jest zorganizowana w mózgu jako zbiór oddzielnych procesów lub układów związanych z aktywnością rozległej sieci współdziałających ze sobą neuronów.
137. Największe skupiska neuronów ruchowych
Warstwa Rexeda 7-9
138. Nietrzymanie moczu i kału, znieczulenie na poziomie S3 –S5
Zespół stożka rdzeniowego
139. Porażenie mięśni podudzia ,zginaczy stawu kolanowego, udo od tyłu, stopa
n.kulszowy
140. Włókna cieńkie, wolne ,ból tępy 
Włókna C
141. W trakcie skurczu mięśnia jony wapnia przyczepiają się do:
Troponiny
142. Gammamotoneurony znajdują się w:
Przyśrodkowej części rogów tylnych
143. Drogi długie własne rdzenia 
Łączą na różnych wysokościach rdzeń
144. Zespół Eulenburga 
Niemożność rozkurczenia rąk pod wpływem zimnej temperatury
145. Ból fizyczny i emocjonalny
Zakręt obręczy
146. Zdanie zgodne z teorią bramki kontrolnej
Włókna grube pobudzają interneurony hamujące poprzez co hamują same siebie
147. Porażenie nerwu łokciowego
Porażenie 1,5 palca po stronie dłoniowej – ręka szponiasta
148. Zniesienie czucia , krótkie mięśnie rąk z.Hornera 
 jamistość rdzenia
149. Lamberta – Eatona
Blok presynaptyczny i zaburzenia kanałów wapniowych
150. Pierwotne pole ruchowe jest w:
IX Rexeda
151. Porażenie sobotniej nocy
n.promieniowy
152. Czym jest ograniczony sarkomer
Linia Z
153. Nieodwracalne objawy uszkodzenia rdzenia
Zmiażdżenia
154. Koktajl przeciwbólowy
Serotonina, bradykinina, histamina, substancja P, prostaglandyny, ATP, jony potasu
155. Ból fantomowy
Ból projekcyjny
156. W obwodowym układzie nerwowym osłonka mielinowa zbudowana jest z:
Komórki Schwanna
157. Układ piramidowy łączy się z :
Wł. Aksonów pochodzą z kory czuciowej, ruchowej i kojarzeniowej
158. Przez co w śródmózgowiu przechodzi układ piramidowy?
Nakrywka śródmózgowia
159. Widzenie jednoimienne to uszkodzone:
Pasmo wzrokowe
160. Wzgórze nie otrzymuje info z:
Z kory węchowej
161. IPSP – postsynaptyczny potencjał hamujący
162. Uszkodzenie TH8- Miliarda Dublera
163. Ośrodki słuchowe i wzrokowe
Zawzgórze – łączy się ze wzgórzem
164. Parkinson
Hipertoniczno-hipokinetyczny
165. Sznur tylno przyśrodkowy jj.nn czaszkowych
n.okoruchowy(III), n.bloczkowy(IV), n.odwodzący (VI), n.podjęzykowy(XII)
166. Oś czuciowa swoista
Przetwarzanie informacji na wrażenia
167. Udar krwotoczny:
50 % przeżywalności
168.  Dystezje:
Czucie opaczne
169. Nieskrzyżowane drogi piramidowe
Droga korowo-rdzeniowa przednia w sznurze przednim
170. Parkinson:
Mężczyźni w wieku 50/60lat
171. Pląsawica Huntingtona:
Zespół hiperkinetyczno-hipotoniczny
172. Objaw Babińskiego i Rossolimo
Objaw niedowładu spastycznego
173. Potencjał czynnościowy
Zmniejsza się pobudliwość, rozchodzi się po całym aksonie, zgodnie z zasadą wszystko albo nic
174. Gdzie dochodzi do rozproszenia drogi piramidowej?
Most
175. Konary tworzą:
Odnogi i nakrywkę
176. Droga korowo-mostowa
Łączy przez konar środkowy korę mózgu z mózgowiem
177. Zespół Wallera
n.obwodowy
178. Jądro dwuznaczne
Alfamotoneurony jądra nerwu językowo-gardłowego
179. Aparat kolcowy
Zwiększa powierzchnię
180. Ręka wzgórzowa
Niedoczulica połowiczna, bóle połowiczne, zespół wzgórzowy – zgięcie w stawach śródręczno-paliczkowych
181. Układ pozapiramidowy
Współpracuje z móżdżkiem i korą
182. Połączenie obustronne z polem 6 i 8
Jądro brzuszne przednie
183. Pole odpowiedzialne za afazję ruchową:
Tylna cześć zakrętu czołowego dolnego
184. Wzgórek aksonu
Miejsce,w którym występuje najwięcej kanałów sodowych
185. Przyczyny Parkinsona
Wywołane zatruciami, spiączką
186. Jądro Forela 
Niskowzgórze
187. Uszkodzenie t.środkowej:
Niedowład 1 kończyny dolnej po przeciwnej stronie
188. Most jest unaczyniony przez:
Tętnicę podstawną
189. 

 
Jednostronne uszkodzeni: sznurów tylnych- ząb. Czucia głębokiego, drogi piramidowej-niedowład piramido wy (oba po str. uszkodzenia), drogi rdzeniowo- wzgórkowej bocznej -ząb, czucia temp. i bólu (po str przeciwnej)
48 mielopatia szyjna
triada objawów: ból szyi, ból barku, osłabienie kkd- problemy z chodzeniem 49.1 objawem jest zaburzenie chodu w :
Dystrofii Duchenna (dodatkowe objawy: osłabienie mięśni barków,łopatki skrzydłowate, przerost mm łydek)
50. wtórne choroby mięśni to:
Odp. Tani gdzie nie są chorobami wrodzonymi. Borelioza, włośnica, szkodzenie mięśni w kolagenozach, miopatie toksyczne, nowotworowe, miopatie endokrynne
51. atletyczna budowa ciała i objaw miotoniczny występuje w
Miotonie Thomasa i Bekera
52. utrudnienie rozkurczu
Miotonia
53. miotonia to
Rodzaj miopati w której występuje obj. Miotoniczny, charakteryzuje się utrudnionym skurczem(zaciskanie pięści), ch. Genetyczna- wszystko poprawne
54. niedobór receptorów acetyloch.
Występuje w chorobie Erba - Goldflama MIASTENIA
55. Misatenia + Erba - Goldflama
nadmierna męczliwość mięsni w wyniku zaburzeń przewodnictwa nerwo-mm niedobór receptorów acetylocholiny w płytkach ruchowych

WYKŁADY

1. Neurotrofiny - która z nich ma działanie osłaniające na neurony- odp.BDNF
2. co się dzieje z kolbąpresynaptyczna - odp
.zwiększ się , wydłuża cześć aktywna, więcej pęcherzyków, itp.
3. LTD-odp.
Plastycznoosc przy doskonaleniu umiejętności ruchowych
12. uszkodzenie jakich struktur w pamięci deklaratywnej -od puk. Limbiczny, struktury międzymózgowia 13. zmiany podczas uczenia się -
tylko w kolacach dendrytowych (w wykładach jeszcze było ze ruchliwość dendrytow) 14.kiedy zachodzi LTP- odp. Gdy depolaryzacja błony postsynaptycznej przekroczy krytyczny poziom
15. apoptoza- odp.
Synteza m RNA, ekspresja genów
16. techniki deprywacji sensorycznej- odp. Stosowanie bodźców określonego rodzaju we wczesnym okresie życia
17. tworzenie trwałego siadu pamięciowego- odp.
Uwolnienie neuroprzekaznikow, dzailanie
neuroprzekaznikow. zapoczątkowanie fosforylacji. aktywacja wtórnego przekaźnika, kinaza
bailko\va(która wpływa na transkrypcje), aktywacja odpowiedniego czynniki
transkrypcyjnego
18. NGR, BDNF, NT3-zdanie nieprawdziwe-odp nic je nie łączy 19. apoptoza- to samobójcza śmierć komórki
20. okres krytyczny — z wykładów -
mechanizm , dzięki któremu uk. Nerwowy stwarza „okienko czasowe" , kiedy oczekuje na to by wpływy otoczenia bodźce, do zajścia ważnych dla organizmu procesów, do zmian strukturalnych - w l m. z.- można wywołać trwałe zmiany w kolumnach orientacji -brak normalnego bodźca wzrokowego , powoduje słaby rozwój kolumn orientacji
21. doświadczenie z usuniętymi wibryssami - co na wykładzie było-
ze to wąsy, a wiec
odbierające bodźce z zew.,receptory obwodowe ,a wiec wpływają na budowę mózgu, a
dokładnie na ułożenie baryłek w korze czuciowej.
22. doświadczenie z polem ruchowym (nie wiadomo o co kaman()- odp
. Neurony obumierają gdy nie mogą znaleźć struktury docelowej, nie ma odpowiedniego czynnika , środków odżywczych utrzymujące je przy życiu
23. co t jest LTD, co powoduje - odp
Jednostronne uszkodzeni: sznurów tylnych- ząb. Czucia głębokiego, drogi piramidowej-niedowład piramido wy (oba po str. uszkodzenia), drogi rdzeniowo- wzgórkowej bocznej -ząb, czucia temp. i bólu (po str przeciwnej)
48 mielopatia szyjna
triada objawów: ból szyi, ból barku, osłabienie kkd- problemy z chodzeniem 49.1 objawem jest zaburzenie chodu w :
Dystrofii Duchenna (dodatkowe objawy: osłabienie mięśni barków,łopatki skrzydłowate, przerost mm łydek)
50. wtórne choroby mięśni to:
Odp. Tani gdzie nie są chorobami wrodzonymi. Borelioza, włośnica, szkodzenie mięśni w kolagenozach, miopatie toksyczne, nowotworowe, miopatie endokrynne
54. atletyczna budowa ciała i objaw miotoniczny występuje w
Miotonie Thomasa i Bekera
55. utrudnienie rozkurczu
Miotonia
56. miotonia to
Rodzaj miopati w której występuje obj. Miotoniczny, charakteryzuje się utrudnionym skurczem(zaciskanie pięści), ch. Genetyczna- wszystko poprawne
54. niedobór receptorów acetyloch.
Występuje w chorobie Erba - Goldflama MIASTENIA
55. Misatenia + Erba - Goldflama
nadmierna męczliwość mięśni w wyniku zaburzeń przewodnictwa nerwowo-mm niedobór receptorów acetylocholiny w płytkach ruchowych
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości